มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระชับความสัมพันธ์และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับวิทยาลัยสมุทรศาสตร์เขตร้อนไห่หนาน Sanya ,Hainan ,China (สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระชับความสัมพันธ์และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับวิทยาลัยสมุทรศาสตร์เขตร้อนไห่หนาน Sanya ,Hainan ,China (สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน)
———————————————————————————————
ในวันที่ 16 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. เฉิน รุ่ย เลขาธิการพรรคและรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยสมุทรศาสตร์เขตร้อนไห่หนาน ไปร่วมพิธีเปิดงานวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีของการก่อตั้งวิทยาลัย และร่วมงานสัมมนาวิชาการ “การจัดการศึกษานานาชาติ ภายใต้นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”ซึ่งภายในงานได้กล่าวถึงประเด็นหารือในด้านต่อไปนี้
1. มุ่งเน้นสร้างความร่วมมือด้านต่างประเทศตามนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของรัฐบาลจีนที่สนับสนุนให้เกิด ความร่วมมือด้านการจัดการศึกษานานาชาติ เพื่อผลักดันให้ทุกมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ อาทิ การผลักดันให้สร้างความเป็นนานาชาติ ภายใต้การขยายความร่วมมือทางด้านวิชาการกับนานาประเทศ อาทิ เพิ่มการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ การขยายความร่วมมือกับนานาชาติมากขึ้น อาทิ ประเทศอังกฤษ ออสเตรีย รัสเซีย และประเทศเบลเยียม และประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทย เนื่องจากทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์อันดี โดยรัฐบาลจีนและนโยบายท้องถิ่นของเมืองซานย่า ได้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยในมณฑลไห่หนานสร้างความร่วมมือ ในด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม กับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมากขึ้น
2.เปิดโอกาสให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ศึกษาต่อต่างประเทศทั้งระยะสั้นระยะยาวทุกระดับ เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและยกระดับความเป็นนานาชาติให้กับนักศึกษาและมหาวิทยาลัยมาก  ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันอธิการดีและทีมผู้บริหารได้ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและวิทยาลัยสมุทรศาสตร์เขตร้อนไห่หนาน ในด้านความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาไทย ซึ่งทั้งสองมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกันมาอย่างนาน ในหลายปีที่ผ่านมาทางวิทยาลัยสมุทรศาสตร์เขตร้อนไห่หนาน ได้ส่งนักศึกษาสาขาภาษาไทยมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นจำนวนหลายร้อยคน การประชุมในครั้งนี้เป็นการสะท้อนปัญหาและวางแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นร่วมกัน นอกจากนี้ทาง มบส.ยังได้ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาในสาขาอื่น อาทิ สาขาการจัดการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรอบรมภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้นของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน หลักสูตรระยะยาวของสาขาวิชาภาษาจีน ตลอดจนหลักสูตรอื่น ๆ ที่สามารถแบบโอนหน่วยกิตได้ นอกจากนี้ทางบัณฑิตวิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเชิญชวนให้คณาจารย์ของวิทยาลัยได้มีโอกาสมาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาที่ มบส.
อนึ่งจากการกระชับสัมพันธ์ในครั้งนี้ผู้บริหารของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะส่งเสริมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนของทั้งสองมหาวิทยาลัยทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน