มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษา กับบริษัท Guangdong Qiusuo Siyuan Education Technology Co.,Ltd.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษา กับบริษัท Guangdong Qiusuo Siyuan Education Technology Co.,Ltd.

                      วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ร่วมลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษา กับบริษัท Guangdong Qiusuo Siyuan Education Technology Co.,Ltd. ในการจัดการศึกษา 2 หลักสูตร ได้แก่

1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of business Administration Program in International Business Management (International Program)ในหลักสูตร 2+2 ปี และ หลักสูตร 0+4 ปี
2. สาขาวิชาภาษาไทย (Bachelor of Arts Program in Thai)ในหลักสูตร 2+2 ปี และ หลักสูตร 0+4 ปี